Obchodné podmienky pre E-Shop www.turbofish.sk

 

Obchodné podmienky internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk
článok 1

Všeobecné ustanovenie internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Nákup tovaru prostredníctvom internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Predávajúci:
Obchodné meno: ANDREA Fish s.r.o.
Adresa: Prejtská 235/276, 018 41  Dubnica nad Váhom
IČO: 51 42 47 11
Zapísaná: Okresný súd Trenčín vložka číslo 36049/R
DIČ: 21 20 68 85 04
IČ DPH: neplatca DPH
Telefón: +421 911 233 136
E-mail: info@turbofish.sk
Číslo účtu: 3695422851/0200
IBAN: SK84 5600 0000 0051 7863 7001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Kupujúci:

Kupujúci je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.: 032/6400 109   Fax: 032/6400108
Stránky: http://www.soi.sk
Sťažnosti: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

článok 2

Postup pri objednávaní cez internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Zákazník si môže systémom internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk objednať akýkoľvek tovar rybárske prúty a rybárske navijaky Sportex, Albastar, Quantum, Rhino, Zebco, Browning, sonary Lowrance, sonar Eagle, nafukovacie člny Albastar, rybárske elektromotory Rhino, športové oblečenie Geoff Anderson, poľovnícke potreby obuv Graninge, kaprárske udice, kaprova výstroj, lehátko, kreslá, camping program a iné, pri ktorom je umiestnené tlačidlo: Pridať do košíka.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Pridať do košíka. a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v www.turbofish.sk .. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém www.turbofish.sk vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému www.turbofish.sk a www.turbofish.sk ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk. Systém internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk.

Systém internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, expedovanie ...) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi

článok 3

Platobné podmienky internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Objednaný tovar zákazník vyplatí formou dobierky pri preberaní tovaru .

článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi čo možno najrýchlejšie najneskôr do 14 pracovných dní. V prípade objednania tovaru na „záväznú objednávku“ (t.j. tovaru, ktorý spoločnosť www.turbofish.sk nemá fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka), sa spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk zaväzuje dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od potvrdenia objednávky.

Spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk ako miesto doručenia. Ak suma objednávky je nižšia ako 150 € , bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka podľa veľkosti objednávky a to vo väčšine prípadov od 5€ do 10€ . Poštovné je zdarma pri odbere tovaru nad 90 € a do 29,99kg, nad 30kg je rátané v zmysle cenových podmienok od kuriérskych služieb. Nadštandard ( skoršie doručenie,avízovanie doručenia,sobot. doruč.,...) je účtovaný v zmysle cenových podmienok kuriérskych služieb.Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

V prípade stornovania objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu uvedenú na internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk v prípade, že objednávka rybárske prúty a rybárske navijaky Sportex, Albastar, Quantum, Rhino, Zebco, Browning, sonary Lowrance, sonar Eagle, nafukovacie člny Albastar, rybárske elektromotory Rhino, športové oblečenie Geoff Anderson, poľovnícke potreby obuv Graninge, kaprárske udice, kaprova výstroj, lehátko, kreslá, camping program a ostatné ešte nebola zaslaná. V prípade, že zákazník stornuje objednávku ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk si vyhradzuje právo účtovať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru na „záväznú objednávku“ (t. j. tovaru, ktorý spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk nemá fyzicky vo svojich skladoch a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka) aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 5.

článok 5

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy cez internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez systém internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk zakúpil audiovizuálne dielo, rybárske DVD, DVD Základy práce so sonar, poľovnícke DVD, rybárske videá, poľovnícke videá, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo (napr. počítačovú hru) - t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese uvedenej na internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk . V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk osobne, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

článok 6

Reklamačné podmienky internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk .Pri uplatnení práva na opravu zašle zákazník po dohode s internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk za vady na: rybárske prúty a rybárske navijaky Sportex, Albastar, Quantum, Rhino, Zebco, Browning, sonary Lowrance, sonar Eagle, nafukovacie člny Albastar, rybárske elektromotory Rhino, športové oblečenie Geoff Anderson, poľovnícke potreby obuv Graninge, kaprárske udice, kaprova výstroj, lehátko, kreslá, camping program (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) ,zašle zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.