Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre zákazníkov internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

 1. ÚVOD

  Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti pre internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 2. ZÁRUČNÁ DOBA pre zákazníkov: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

  Internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar rybárske prúty a rybárske navijaky Sportex, Albastar, Quantum, Rhino, Zebco, Browning, sonary Lowrance, sonar Eagle, nafukovacie člny Albastar, rybárske elektromotory Rhino, športové oblečenie Geoff Anderson, poľovnícke potreby obuv Graninge, kaprárske udice, kaprova výstroj, lehátko, kreslá, camping program pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru a rybárskych potrieb kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri rybárskych potrebách predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov. Internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov.

 3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE pre zákazníkov: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

  1. Oprava reklamovaného tovaru zo skupiny rybárske potreby, camping, čln, sonar, elektromotor v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.).
  2. Práva zo zodpovednosti za vady rybárskeho tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).
 4. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY pre zákazníkov: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

  Rybárske potreby, športové potreby, poľovnícke potreby predkladané na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia splniť nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
  1. je predložený originálny záručný list,
  2. je predložený doklad o zaplatení,
  3. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)
  Internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk nezodpovedá za prípadnú stratu dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom stredisku. Kupujúci je vo vlastnom zaujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje z reklamovaného tovaru.(sonary Lowrance HDS, ostatné sonary Eagle, sonar Lowrance s nahrávaním)
 5. OSOBITNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCII pre zákazníkov: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

  Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho zákazníka rybárske potreby www.turbofish.sk:
  1. reklamované rybárske potreby, športové potreby, alebo poľovnícke potreby sú v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom
  2. je predložený potvrdený záručný list
  3. predložený doklad o zaplatení
  4. rybársky tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu pre rybárske potreby, športové potreby, športové oblečenie, uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).
 6. POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU pre zákazníkov: internetový obchod rybárske potreby www.turbofish.sk

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)
  3. Ak sa na výrobku rybárske potreby, športové potreby, športové oblečenie, opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa pri výrobkoch ako sú: rybárske prúty a rybárske navijaky Sportex, Albastar, Quantum, Rhino, Zebco, Browning, nafukovacie člny Albastar, rybárske elektromotory Rhino, športové oblečenie Geoff Anderson,sonary Lowrance, sonar Eagle, poľovnícke potreby obuv Graninge, kaprárske udice, kaprova výstroj, lehátko, kreslá, camping program považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
  4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).
  5. Ak servisné stredisko reklamované rybárske potreby v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 5. c) (podľa §19 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).